Klachtenadviescommissie

Klachtenadviescommissie

Om klachten zo snel en zo goed mogelijk af te handelen, heeft Eigen Bouw een klachtenprocedure en een onafhankelijke klachtenadviescommissie. 

Het kan zijn dat u vindt dat uw klacht door de werkorganisatie van Eigen Bouw en in tweede instantie door de directeur-bestuurder niet afdoende of onbevredigend is behandeld. U kunt zich dan wenden tot de onafhankelijke klachtenadviescommissie. Hieronder leest u wat het doel is van deze commissie en voor welke soort klachten u bij haar terecht kunt. Ook vindt u informatie over de samenstelling, het jaarverslag en het reglement van de commissie.

Doel
Het doel van de onafhankelijke klachtenadviescommissie is tweeledig:

huurders in de gelegenheid stellen klachten in te dienen over zaken waarbij zij rechtstreeks belang hebben;
bij te dragen aan een goede afhandeling van klachten en daarmee het in standhouden van de goede relatie die de Stichting Eigen Bouw met haar huurders heeft.

Welke klachten?
Niet elke klacht komt in aanmerking voor behandeling door de klachtenadviescommissie. Voor een bezwaar tegen een huurverhoging kunt u bijvoorbeeld terecht bij de Huurcommissie. De klachtenadviescommissie is evenmin bedoeld om overlast te melden of reparatieverzoeken door te geven. Klachten kunnen bijvoorbeeld wel gaan over het niet, te laat of onbevredigend afhandelen van dergelijke meldingen en verzoeken. Of bijvoorbeeld over de bejegening door medewerkers van Eigen Bouw of door Eigen Bouw ingehuurde bedrijven.

De belangrijkste voorwaarden voor het in behandeling nemen van een klacht zijn:

  • de klacht is niet bij een andere instantie, zoals de rechter of Huurcommissie, in behandeling genomen;
  • de klacht is niet discriminerend;
  • de klager heeft een direct belang bij het oplossen van de klacht;
  • de klacht gaat niet over door het bestuur van de Stichting Eigen Bouw vastgesteld beleid.
     

In het algemeen geldt dus dat de klacht betrekking heeft op de werkwijze, handelwijze of de dienstverlening van Stichting Eigen Bouw.

De samenstelling van de klachtenadviescommissie
De klachtenadviescommissie is onafhankelijk en bevat geen leden die werkzaam zijn bij Eigen Bouw. De samenstelling is als volgt:

  • dhr. J.J.M. van Gessel;
  • dhr. R. Eckermann;
  • dhr. R. Borgers.


Jaarverslag en jaarvergadering
De klachtenadviescommissie brengt jaarlijks een jaarverslag uit. Daarin wordt in elk geval verslag gedaan van haar activiteiten over dat jaar en over het aantal, aard en afhandeling van ingediende en behandelde klachten. Bekijk hier het jaarverslag 2015 van Klachtenadviescommissie Eigen Bouw. 

De commissie vergadert eenmaal per jaar met de directeur-bestuurder, de Raad van Toezicht en de huurdersvereniging over de inhoud van het jaarverslag en haar activiteiten. U kunt hier het verslag van het overleg van 2016 lezen.


Reglement
De Raad van Toezicht van de Stichting Eigen Bouw heeft een reglement voor de klachtenadviescommissie vastgesteld. Hierin zijn onder meer het doel, de taak, de werkwijze, bevoegdheid en de klachtenprocedure vastgelegd.

U kunt het Reglement klachtenadviescommissie Eigen Bouw hier bekijken.

U kunt de flyer van de Klachtenadviescommissie hier bekijken.