Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze 'Disclaimer' zijn van toepassing op de internetsite www.eigenbouw.nl en alle vanuit deze site te benaderen internetsites. Stichting Eigen Bouw houdt kantoor op Karveel 4, Colmschate, Nederland. Wij verzoeken u deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. 

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via de internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten waarvoor u zich inschrijft of die u afsluit via de internetsite en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de internetsite 
Beslissingen die u neemt op basis van informatie op deze internetsite zijn voor uw eigen rekening en risico. 
Hoewel Stichting Eigen Bouw er naar streeft juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Stichting Eigen Bouw expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Stichting Eigen Bouw garandeert niet dat de internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. 
Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Credit-check/bankgarantie 
Stichting Eigen Bouw maakt u er op attent dat het in behandeling nemen van een nieuw verzoek tot inschrijving als kandidaat-huurder, gepaard kan gaan met een credit-check/bankgarantie ter beoordeling van een eventueel financieel risico. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar (negatieve) betalingervaringen in de afgelopen jaren. 

Informatie van derden, producten en diensten 
Wanneer Stichting Eigen Bouw hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Stichting Eigen Bouw verantwoordelijk kan worden gehouden voor deze internetsites van derden. Stichting Eigen Bouw aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is niet door Stichting Eigen Bouw geverifieerd. 

Intellectuele eigendomsrechten 
Stichting Eigen Bouw, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Eigen Bouw of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen gebruik. 

Online communicatie 
Berichten die u per e-mail naar Stichting Eigen Bouw stuurt, kunnen onveilig zijn. Stichting Eigen Bouw raadt daarom af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Stichting Eigen Bouw te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Stichting Eigen Bouw te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid 
Stichting Eigen Bouw en haar onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Stichting Eigen Bouw op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
(1) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite,
(2) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden,
(3) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Stichting Eigen Bouw of aan u wordt gezonden,
(4) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite,
(5) misbruik van deze internetsite,
(6) verlies van gegevens,
(7) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld, of
(8) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. 

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Stichting Eigen Bouw. 

Misbruik 
Stichting Eigen Bouw behoudt zich het recht voor bij naar haar oordeel gebleken inbreuk/misbruik, de inbreukmaker/misbruiker te weren van de internetsite en zonodig door tussenkomst van de bevoegde klachtencommissie (rechter) haar rechten veilig te stellen. 

Toepasselijk recht 
Op de internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde klachtencommissie (rechter in Nederland).

Wijzigingen 
Stichting Eigen Bouw behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.