Asbest

Asbest is regelmatig in het nieuws. Dat komt omdat asbest in sommige gevallen gezondheidsrisico’s kan opleveren. Bij Eigen Bouw hebben we de asbestverdachte locaties in het woningbezit in beeld gebracht en vastgelegd welke stappen wij gaan nemen in situaties waar asbest is aangetroffen.

 

Wat is Asbest en wanneer is het gevaarlijk?

Asbest komt overal in onze leefomgeving voor zowel buiten als binnen in gebouwen, scholen en huizen. Asbest was tot 1994 een veel gebruikt bouwmateriaal vanwege de duurzame en slijtvaste eigenschappen. Asbest bestaat uit microscopisch kleine vezels.

Er zij twee hoofdsoorten asbest, te weten :

 • Hechtgebonden asbest: de asbestvezels zijn stevig verankerd in een basis materiaal (bijvoorbeeld golfplaat van asbestcement)
 • Niet-hechtgebonden asbest: de asbestvezels zijn niet of nauwelijks vastgezet in een basis materiaal en kunnen makkelijk losraken (bijvoorbeeld asbestkoord in kachels en rookgasafvoeren)
   

Asbest is niet gevaarlijk zolang het vastzit in een ander materiaal. Het vormt pas een risico voor de gezondheid als de asbestvezels op één of andere manier vrij komen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door weersinvloeden, brand ,of als u in het materiaal boort, schuurt, zaagt of andere bewerkingen toepast waarmee het beschadigd. Losgekomen asbestvezels kunnen long- en/of darmkanker veroorzaken, maar alleen bij mensen die deze vezels hebben ingeademd. De ziekte ontstaat soms pas jaren nadat iemand asbest heeft ingeademd. Hoe lang en hoe vaak iemand is blootgesteld aan de vezels bepaalt mede hoe hoog het risico is. Zo is bij eenmalige blootstelling het risico op een asbest gerelateerde ziekte statistisch gezien zeer klein.

 

Asbestverdachte woningen en locatie

Een asbestverdachte woning is elke woning die voor 1994 is gebouwd. De woning is asbestverdacht omdat tijdens de bouw of het gebruik hierin misschien asbesthoudend materiaal is verwerkt. Eigen Bouw heeft een gespecialiseerd bedrijf opdracht gegeven om de werkbeschrijvingen en bouwtekeningen van deze woningen te controleren op voorgeschreven asbesthoudende materialen. Tevens zijn alle voorkomende woningtypen steekproefsgewijs onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Ook zijn er monsters genomen om de aanwezigheid van het asbest aan te tonen. Op deze wijze heeft Eigen Bouw zich een beeld gevormd van de plaatsen waar mogelijk asbest in haar woongebouwen aanwezig is. Echter niet elke woning is gelijk. Door de jaren heen is het asbesthoudende materiaal misschien al verwijderd of afgedekt. Daarom noemen wij de plekken in een woning waar asbest kan zijn verwerkt een asbestverdachte locatie.

De huurders van woongebouwen waarin asbest is aangetroffen hebben allemaal een tekening van de woning ontvangen waarop de plaatsen die asbestverdacht zijn staan aangegeven.

 

Asbestbeleid

Als uit de asbestinventarisatie is gebleken dat er asbesthoudend materiaal in de woning zit, wat gebeurt er dan?

Asbest kan op verschillende plaatsen voorkomen. Een deel van dat asbest is zichtbaar en bereikbaar. Voorbeelden zijn vensterbanken, gevelbeplatingen en vinylvloerbedekking. Maar asbest kan ook onzichtbaar zijn weggewerkt, bijvoorbeeld rioleringen in muren of in lijmlagen onder vloertegels. In een aantal gevallen kan het asbest relatief eenvoudig door een gespecialiseerd bedrijf worden verwijderd maar er zijn ook situaties denkbaar dat dit alleen bij sloop mogelijk is.

De plaats waar het asbest zich in de woningen bevindt, de manier waarop het is toegepast en de mate waarin het gevaar oplevert voor de gezondheid is voor Eigen Bouw een hulpmiddel in de beslissing om het asbest te verwijderen of te laten zitten.

Wanneer asbest niet beschadigd is en er geen vezels vrijkomen, is er geen wettelijke verplichting tot asbestverwijdering.

Het aangetroffen asbesthoudende materiaal hebben wij in drie risicoklassen ingedeeld, te weten:

 • Geen risico:
  Hechtgebonden asbest, moeilijk of niet bereikbaar. Geen onmiddellijke actie noodzakelijk. Verwijderen bij renovatie/sloop werkzaamheden;
 • Laag risico:
  Hechtgebonden asbest, bereikbaar maar dat bij normaal gebruik niet direct leidt tot beschadiging of beperking van het woongenot. Verwijderen/isoleren: op verzoek van de huurder, bij gepland (groot)onderhoud of bij verhuizing;
 • Hoog risico:
  Hechtgebonden en niet hechtgebonden asbest, bereikbaar en eenvoudig te beschadigen waardoor er vezels kunnen vrijkomen. Onmiddellijk verwijderen. Alleen de asbesttoepassingen in de klasse “hoog risico” worden door Eigen Bouw op korte termijn verwijderd.
   

Voor plaatsen waar het asbesthoudend materiaal voorlopig blijft zitten ziet Eigen Bouw er op toe dat bouwkundige bestekken en werkomschrijvingen voor de uitvoering van werkzaamheden zodanig worden opgesteld dat het risico voor de mens en aantasting van het milieu tot een minimum wordt beperkt. Hiervoor worden asbest beheersplannen en procedures opgesteld.

 

Asbestverwijdering

Het verwijderen van asbest kan onder verschillende omstandigheden plaatsvinden: in de open lucht of in een compartimentering. De saneerder stelt een werkplan op voor de asbestverwijdering en bepaalt of dit in bewoonde toestand kan plaatsvinden. Bij compartimentering wordt de ruimte waarin asbest verwijderd wordt goed afgeschermd. Hierdoor kunnen de vezels niet naar buiten. Nadat het asbest uit de woning is gehaald, wordt de woning grondig gereinigd. Als de werkzaamheden klaar zijn, wordt de woning en de omgeving door een gespecialiseerd laboratorium gecontroleerd op asbest.

Gezien de impact van een dergelijke sanering voor de huurder geeft Eigen Bouw er de voorkeur aan dit te doen bij gepland (groot)onderhoud of bij verhuizing.

 

Wat moet u zelf doen?

Volgens overheidsregels moet u asbesthoudend materiaal wat u zelf heeft aangebracht ook weer zelf (laten) verwijderen. Eigen Bouw vindt dat deze regel teveel risico’s oplevert voor uw gezondheid en die van uw medebewoners. Daarom nemen wij deze taak van u over. Eigen Bouw controleert alle asbestverdachte woningen die vrijkomen. Ze laat het aangetroffen bereikbare asbest vervolgens door gespecialiseerde bedrijven verwijderen. Omdat wij het belangrijk vinden dat asbest veilig wordt verwijderd halen wij, voor de vertrekkende huurder, bijvoorbeeld ook de asbesthoudende vloerbedekkingen of hittewerende wandbekleding achter kachels weg.

Het is lastig om asbest te herkennen. Als u in uw woning iets wilt veranderen doe dan altijd voorzichtig met materiaal dat u niet kent. Twijfelt u? Ga niet boren, schuren, zagen of breken. Neem dan altijd eerst contact op met Eigen Bouw om te overleggen.

 

Vuistregels

 1. Klussen in een woning die gebouwd is voor 1994? Vraag altijd eerst advies aan Eigen Bouw;
 2. Nooit zomaar zelf asbest verwijderen. Ook geen vloerzeil of (gevel)kachel.
 3. Neem contact op met Eigen Bouw als u asbesttoepassingen wilt laten verwijderen;
 4. Nooit asbest verzagen, schuren, breken of een gat daarin boren;
 5. Twijfelt u of (beschadigd) materiaal asbesthoudend is? Vraag advies aan Eigen Bouw

 

Meer informatie over asbest

Kijk voor algemene informatie op:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest
www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/asbest/asbest/